Kamienna Góra - historiaX w.
Powstaje pierwsze grodzisko.

początek XIII w.
Pierwsze wzmianki o istnieniu zamku i osady "Straża" lub "Strażnica" w widłach rzek Bóbr i Zadrna rządzonych prawem polskim.

1249
Najstarszy dokument historycznym wymieniający Kamienna Górę (Landeshütte) oraz księcia Bolesława Rogatkę i jego brata Konrada, zezwalający benedyktynom z Kresowego Boru (Krzeszowa) rozbudować na prawie niemieckim osadę targową i przekazujący klasztorowi 270 prętów lasu na terenie w widłach rzek Bóbr i Zadrna.

1287
Kamienna Góra wymieniana w dokumencie historycznym jako Landishute.

1292
"Bolko ... zbudował to miasto w roku 1292 jako strażnicę swego kraju na miejscudawnego zburzonego zamku i umocnił je podwójnymi murami i wałami. Ten stary zamek zbudowany był na niedostępnej skale, niedaleko bramy dolnej i nazywał się "Strażnica" - wg XVII-wiecznej kroniki Księstwa Świdnicko-jaworskiego kronikarza Nasona.

Bolko I prawdopodobnie nadaje Kamiennej Górze prawa miejskie.

1294
Budowa pierwszego kościoła w mieście w miejscu gdzie obecnie stoi kościół św. Piotra i Pawła.

1295
Bolko I obwarowuje się w mieście i odpiera najazd na Śląsk króla Czech Wacław II.

21 październik 1334
Książę Bolko II Świdnicki nadaje miastu przywilej książęcy potwierdzający oraz rozszerzający dotychczasowe prawa i przywileje mieszkańców miasta. Dokument świadczy o istnieniu w owym czasie rady miejskiej dysponującej szerokimi uprawnieniami administracyjnymi, porządkowo-policyjnymi i sądowymi oraz czterech cechów rzemieślniczych: piekarzy, rzeźników, szewców i krawców.

21 październik 1341
Bolko II zezwala mieszkańcom miasta na ustanowienie targu solnego.

1345-1348
Wojska czeskie króla Jana Luksemburskiego zajmują miasto.

1348
Bolko II odbija Kamienną Górę Czechom wykorzystując "fortel trojański". Książę kazał naładować wozy sianem, a pod warstwami siana umieścił swoich .żołnierzy. Kiedy wozy ukazały sie pod murami miasta, czescy .żołnierze, którzy bardzo potrzebowali siana dla swoich koni, zarekwirowali je i wprowadzili do miasta. Kiedy wozy znalazły sie wewnątrz murów obronnych, .żołnierze ukryci w nich obezwładnili straże i umożliwili ukrytym w pobliżu oddziałom księcia opanować miasto.

1360
W mieście ustanowiono komorę celną (dawny urząd celny).

21 październik 1361
Książę Bolko II nadaje na 10 lat wszystkim swoim miastom, a więc również Kamiennej Górze, prawo do bicia złotej i srebrnej monety.

1392
Księstwo Świdnicko-jaworskie wraz z Kamienną Górą przechodzi pod panowanie czeskie.

lipiec 1462
Podczas wojen husyckich mieszkańcy bronią miasta i odpierają atak husytów. Sława obrońców rozchodzi się po całym Śląsku, a na cześć kobiet i ich odwagi poeci piszą wiersze.

1515
Czeski król Władysław Jagiellończyk nadaje miastu prawo organizowania dwóch jarmarków rocznie i prawo pieczętowania dokumentów czerwonym woskiem, co było nadawało miastu prestiżu.

1521
Powstanie cechu płócienników liczącego 40 majstrów.

1526
Władzę w Czechach obejmuje Habsburg Ferdynand I. Cały Śląsk staje się własnością austriackiej monarchii.

1527
Rada miejska wykupuje wójtostwo z rąk opata krzeszowskiego, stając się pełnoprawnym zwierzchnim organem samorządu miejskiego.

1546
Powstanie cechu kowali.

1555
Powstanie cechu stolarzy.

1564
Zbudowano Ratusz z wieżą wysokości 41.5 m.

1577
Powstanie cechu kuśnierzy.

1590
Podział cechu kowali na ślusarzy, puszkarzy i wytwórców ostróg.

1592
Informacja o pierwszej w mieście szkole.

1625
Informacja o pierwszej w mieście aptece.

1618-1648
Wojna trzydziestoletnia wyniszcza przechodzące z rąk do rąk miasto.

1673
Powstanie cechu garncarzy.

1675
Powstaje cech pasamoników.

1677
Powstaje gildia kupiecka zajmująca się sprzedażą płótna.

1710
Zostaje otwarta szkoła ewangelicka.

1709-1720
Budowa kościoła ewangelickiego (jednego z sześciu tzw. Kościołów Łaski na Śląsku; obecnie kościół katolicki p.w. Matki Bożej Różańcowej)

1728
Przy kościele ewangelickim powstaje biblioteka ufundowana przez Melchiora Duciusa von Wallenberg. Biblioteka zgromadziła ponad 5000 tomów, w tym 40 średniowiecznych rękopisów, 600 oryginalnych listów reformatorów kościoła (w tym Lutra), 26 listów króla Fryderyka II.

1733
W Kamiennej Górze urodził się znany architekt Karl Langhans, twórca m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie i Opery we Wrocławiu.

1741
Śląsk wraz Kamienną Górą pod wpływami pruskimi.

1742
Kamienna Góra przystępuje wraz z Jelenią Górą, Kowarami i Gryfowem Śląskim do Górskiego Ziemstwa Handlowego, które monopolizuje handel płótnem i dyktuje ceny na rynkach europejskich.

22 maj 1745
Podczas drugiej wojny śląskiej dochodzi do bitwy wojsk pruskich i austriackich pod Kamienną Górą. Miasto zostaje zdobyte i zajęte przez kilka tygodni przez Austriaków.

ok. 1750
W mieście założono pierwszą drukarnię.

1756-1763
Trzecia wojna śląska pomiędzy Austrią i Prusami, podczas której miasto zostaje zdobyte przez Austriaków dwa razy i wychodzi z wojny bardzo zniszczone.

23 czerwiec 1760
Podczas trzeciej wojny śląskiej Kamienną Górą dochodzi do bitwy zwanej później "pruskimi Termopilami", w której bierze udział 40 tys. wojsk austriackich i 11 tys. pruskich. Prusacy zostają rozbici, ginie lub zostaje rannych ok. 6 tys. Żołnierzy, dalsze ok. 3 tys. dostaje się do niewoli.

1765
Powstaje apteka "Pod Lwem".

1766
W mieście wybudowano nowy szpital.

1766-1772
Utworzono specjalny fundusz społeczny zwany "kasą ubogich", którego fundusze były przeznaczane na opiekę socjalną nad biednymi mieszkańcami miasta.

23 marzec 1793
Bunt tkaczy w Kamiennej Górze, Chełmsku Śląskim i Lubawce.

1790
Wybudowano drogę bitą z łączącą Wałbrzych i Kamienną Górę.

1800
W czasie podróży po Śląsku, Kamienną Górę odwiedza przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych John Quincy Adams.

1806-1813
Kamienna Góra jak i cały Śląsk zostaje zajęta przez wojska napoleońskie.

5 czerwiec 1809
Wprowadzono ustawę o samorządzie miejskim i utworzono radę miejską.

sierpień 1813
Car Rosji Aleksander I i król Prus Fryderyk Wilhelm III goszczą w zamku Kreppelhof w Kamiennej Górze, a 10.VIII.1813 odbierają wspólną paradę wojsk na polach w okolicach Antonówki.

1818
Powstanie samodzielnego powiatu kamiennogórskiego w granicach rejencji legnickiej.

7 wrzesień 1831
Zawala się wieża Ratusza.

1836
Szkoła ewangelicka przekształcona w gimnazjum.

1837
Wyburzono mury obronne i Bramę Górną.

1841
Powołana zostaje pierwsza miejska kasa oszczędnościowa i uruchomiona pierwsza mechaniczna przędzalnia.

1855-1857
Budowa bitej drogi zwanej "drogą głodu" z Kowar do Kamiennej Góry.

1858
Urząd telegraficzny rozpoczyna działalność.

1862
Uruchomienie pierwszej mechanicznej tkalni.

1863
Gruntowna modernizacja sieci wodociągowej.

1864-1865
Powstaje gazownia i rozbudowuje się sieć i oświetlenie gazowe.

1865
Nowe gimnazjum zostaje oddane do użytku.

1868
Powstaje nowy szpital.

29 grudzień 1869
Linia kolejowa Sędzisław-Kamienna Góra-Lubawka zostaje oddana do użytku.

1873
Wyburzenie starego ratusza i wybudowanie na jego miejscu promenady (obecnie Rynek).

1874
Otwarcie pierwszej fabryki obuwia.

1876
Wybudowano czteroklasową szkołę ewangelicką.

1881
Powstaje wielka odlewnia i fabryka maszyn i urząd pocztowy.

1818-1883
Wybudowano ośmioklasową szkołę katolicką.

1885
Oddano do użytku hale sportową.

1889
Zaprzestano pobierania opłaty za naukę w szkole ludowej.

1890
Powstaje nowa szkoła ludowa.

1891
Miasto zostaje podłączone do państwowej sieci telefonicznej.
Powstaje koedukacyjna wyższa szkoła prywatna.

1893
Dzięki fundacji Marianny zu Stolberg w mieście zostaje zbudowany szpital powiatowy.

1899
Powstaje browar i słodownia.

2 październik 1899
Linia kolejowa Kamienna Góra-Okrzeszyn zostaje oddana do użytku.

1904-1905
Budowa nowego ratusza w miejscu dawnej Bramy Górnej (obecnie plac Grunwaldzki).

1905
Zostaje otwarte połączenie kolejowe z Jelenią Górą.

1909
Powstaje w mieście sieć energetyczna.

1909-1910
Budowa wieży ciśnień i modernizacja kanalizacji miejskiej.

1914
Uruchomiono linię kolejową do Marciszowa.

1914-1918
Kryzys spowodowany I wojną światową.

1921
Elektryfikacja linii kolejowych.

1927-1928
Przemysł włókienniczy przeżywa głęboki kryzys.

1929-1933
Okres wielkiego kryzysu gospodarczego dotyka także Kamienną Górę.

1932
Otwarto Muzeum Regionalne.

1933
Uruchomienie fabryki sztucznego jedwabiu.

1935
Kamiennogórskie kino Capitol może się pochwalić najnowocześniejszą na owe czasy aparaturą projekcyjną.

1938
Tuż przed wybuchem II wojny światowej Kamienna Góra liczy: 4 hotele, 9 zajazdów, 6 warsztatów samochodo+wych, 3 firmy stróżujące i ochraniające pojazdy, 4 wypożyczalnie samochodów, 2 firmy autobusowe, 7 banków.

1939-1945
Wybuch II wojny światowej.

9 maja 1945
Miasto zajęte przez radziecką 21. Armię 1. Frontu Ukraińskiego.

28 maj 1945
Do miasta wchodzi 29. Pułk Piechoty 2. Armii Wojska Polskiego.

lipiec 1945
W Kamiennej Górze powstaje filia obozu koncentracyjnego Gross Rosen.

5 październik 1945
Otwarto zakład lniarski ZPL "Len".

1946
Otwarto tkalnię jedwabiu TJ "Floreta".

18 styczeń 1947
Kamienna Góra gości marszałka Polski Michała-Rolę-Żymierskiego.

czerwiec 1947
Pierwsze szkolne wydarzenia w powojennej historii miasta: pierwsza tzw. mała matura, zakończenie roku szkolnego i publiczne rozdanie świadectw pierwszym 25 absolwentom gimnazjum.

16 listopad 1947
Z kilkugodzinną wizytą przybywa do miasta premier Józef Cyrankiewicz, któremu Miejska Rada Narodowa nadaje zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Kamiennej Góry.

1947
Powołano Powiatową Bibliotekę Publiczną.

1 styczeń 1948
Działalność rozpoczyna Biblioteka Miejska.

1 wrzesień 1948
Gimnazjum i Liceum przekształcono w jednolitą, 11-letnią Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego (7 klas podstawowych i 4 licealne).

1948
W jednej z kamienic na Rynku utworzono Muzeum Regionalne.
Otwarto zakład maszynowy DFMW "Dofama".

4 maj 1949
23 uczniów 11-klasy przystąpiło do pierwszej matury w powojennej Kamiennej Górze.

1949
Pod kierownictwem Mieczysława Banasia powstaje klub sportowy Włókniarz.

12 styczeń 1952
Kamiennogórski szpital specjalistyczny funkcjonuje pod nazwą ,,Państwowe Sanatorium Gruźlicy Kostno-Stawowej im. dra J.Korczaka".

1952
Siatkarze SKS Spartak ze szkoły 11-letniej zostają mistrzami Dolnego Śląska.

1954
Zaczęto wydawać pismo "Echo kamiennej Góry".

1956
Siatkarki z 11-latki zostały wicemistrzyniami Dolnego Śląska.

1957
Otwarto Powiatową Bibliotekę Publiczną.

1958
Działalność rozpoczyna Szkoła Podstawowa nr 3.

15 maja 1960
Wmurowano kamień wegielny pod budowę szkoły 1000-lecia (obecnie Zespół Szkół przy ul. Lubawskiej).

1560
Powstał Międzyzakładowy Dom Kultury (MZDK).

1961
Towarzystwo Ziemi Kamiennogórskiej rozpoczęło działalność.
Piłkarze ręczni z 11-latki mistrzami Dolnego Śląska.
Fuzja dwóch zakładów lniarskich "Len" i "Wisła" w jedno przedsiębiorstwo ZPL "Len".

17 maja 1961
W mieście gościli pisarz angielski mieszkający w Przesiece George Bidwell i malarz ze Szklarskiej Poręby Wlastimil Hoffman.

1 wrzesień 1961
11-latka zostaje przekształcona w LO (klasy 8-11) i SP nr 4 (klasy 1-7).

29-30 czerwiec 1963
Do kościoła św. Piotra i Pawła przybywa Obraz Jasnogórski.

1964
Do użytku zostaje oddana SP nr 5 tzw. Tysiąclatka.

1965
Powołano Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową "Szarotkę".

1969
DZPJ "Jedwab", który zatrudnia ówcześnie 1200 osób, odwiedza minister Przemysłu lekkiego Tadeusz Kunicki.
DZPS "Karkonosze" wizytował wiceminister Przemysłu Lekkiego Sobolewski.
Muzeum Regionalne zostaje przekształcone w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego.

1971
Początek budowy Ośrodka Wodnego "Zalew".
Wśród 33 zakładów przemysłu jedwabniczego w Polsce kamiennogórski "Jedwab" zajął 2. miejsce.

18 luty 1972
Arcybiskup Bolesław Kominek eryguje parafię Matki Bożej Różańcowej.

czerwiec 1976
Minister Przemysłu Lekkiego Kunicki odwiedza Tkalnię Jedwabiów "Floreta" i ZPL "Len".
Pięć kamiennogórskich fabryk: ZPL "Len", TJ "Floreta", ZPO "Intermoda", DFMW "Dofama", DZPS "Odra" zatrudnia ponad 9 tys. pracowników.

1978
Sanatorium przekształcono w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chorób Narządu Ruchu im. dra J. Korczaka.

1979
Powstaje nowe osiedle mieszkaniowe Osiedle Krzeszowskie.
Oddano do użytku zajezdnie PKS.

maj 1980
W Kamiennej Górze odbył się VII Festiwal Społecznych Ognisk Artystycznych. Swój dorobek zaprezentowało 16 zespołów z 7 województw.

10 sierpień 1980
Wiec "Solidarności" pod hasłem protestu przeciwko obniżeniu kartkowych przydziałów mięsa.

5-8 wrzesień 1980
Strajk trzech dużych zakładów w mieście: Intermody, Lnu i Odry.

17 wrzesień 1980
Zebranie założycielskie NSZZ ,,Solidarność" woj. jeleniogórskiego. Jedynym przedstawicielem Kamiennej Góry była Weronika Mikołajczyk z ZPO ,,Intermoda".

13 grudzień 1981
Stan wojenny w Polsce.

16 grudzień 1981
Ruch prywatny wszelkich pojazdów został wstrzymany, a łączność telefoniczna zawieszona.

grudzień 1981
Największą liczbę internowanych członków ,,Solidarności" z woj. jeleniogórskiego osadzono w Zakładzie Karnym w Kamiennej Górze przy ulicy Nadrzecznej. Wśród 67 osób było 4 mieszkańców Kamiennej Góry i Lubawki (L.Losa, Z. Nawrocki, A. Nosowicz, T.Szczepański).

23 marzec 1982
Internowanych działaczy ,,Solidarności" w Kamiennej Górze odwiedził ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, który odprawił mszę. Po jego interwencji Ośrodek ten wkrótce zamknięto.

4 maj 1982
Znana aktorka Maja Komorowska odwiedza Ośrodek dla Internowanych w Zakładzie Karnym w Kamiennej Górze.

1982
ZPL ,,Len" sprzedawał do 23 krajów świata. W eksporcie do ZSSR w branży włókienniczej zajął III miejsce.
Największa susza w lecie od 30 lat.
Jesienią miasto lustrowała złożona z oficerów Wojska Polskiego Terenowa Grupa Operacyjna.

5 listopad 1984
PSS otwiera nowy pawilon handlowy przy ul. Fornalskiej.

1984
W konkursie szopek krakowskich I miejsce zajął Andrzej Morański z Kamiennej Góry. Aż do 1994 roku jego szopki były zawsze w gronie laureatów.

1 lipiec 1985
Przy Sądzie Rejonowym powołano wydziałowy Sąd Pracy.

5 październik 1985
ZPL "Len" obchodzi 40-lecie powstania. Zakład zostaje odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II klasy przez wicepremiera Mieczysława Rakowskiego.

13 październik 1985
Wybory parlamentarne - wśród sześciu posłów z okręgu jeleniogórskiego znalazła się pracownica "Lnu" Danuta Pawlikowska.

1986
"Ossolineum" dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Kamiennej Góry wydaje geograficzno-historyczną monografię Ziemi Kamiennogórskiej.
W Domu Kultury odbyła się uroczystość 40-lecia TJ "Floreta", na której zakład otzrymał sztandar od wiceministra Henryka Wojtali.

1987
Odsłonięto pamiątkową tablicę w kamiennogórskiej filli obozu Gross-Rosen.

1988
Na uroczystość 40-lecia istnienia fabryki maszyn "Polmatex-Dofama" przybyły delegacje współpracujących z fabryką firm zagranicznych, m.in.: z ZSRR Czechosłowacji, Węgier, NRD, RFN i Szwajcarii.
W Kamiennej Górze odbyła się krajowa konferencja reumatologów, zainteresowanych krioterapią w leczeniu schorzeń narządów ruchu.

27 maj 1990
W całym kraju odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin.

16-18 listopad 1990
W Kamiennej Górze gości konsul generalny ZSRR w Polsce Jurij Aleksiew z małżonką.

31 styczeń 1991
Ministerstwo Przemysłu wszczęło procedurę likwidacyjną Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Transportu ,,Translen" w Kamiennej Górze.

4 maj 1991
Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz - arcybiskup i metropolita wrocławski - erygował rzymsko-katolicką parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze.

czerwiec 1991
W mieście gości delegacja z duńskiego okręgu Ringjobing.
Wśród 400 przedsiębiorstw w Polsce wytypowanych do wcześniejszej prywatyzacji znalazły się m.in. ZPL "Len" i TJ "Floreta".

22 sierpień 1991
Kamienna Góra podpisuje umowę partnerską z miastami Ikast (Dania) i Vierzon (Francja).

27 listopad 1991
Burmistrzowie Kamiennej Góry i czeskiego Trutnova podpisują umowę partnerską.

1991
W Wojewódzkim Szpitalu Chorób Narządu Ruchu uruchomiono pierwszą w Polsce komorę niskich temperatur do leczenia pacjentów.

1992
Kamienna Góra wchodzi w skład nowej diecezji legnickiej.

20 kwiecień - 20 październik 1992
Szopka kamiennogórzanina Andrzeja Morańskiego z 1991 r. reprezentowała Polskę na międzynarodowej wystawie ,, Expo-92" w Sewilli (Hiszpania).

styczeń 1993
W drodze do Krzeszowa przez miasto przejeżdża prezydent Lech Wałęsa.

1993
Bezrobocie w rejonie sięga 24,6%, 6863 mieszkańców.
W przeliczeniu na tysiąc mieszkańców najmniej zarejestrowanych w województwie jeleniogórskim firm prywatnych było w Kamiennej Górze - 4,4, a na np. w Karpaczu - 45.
Władze duńskiego Ikast zadeklarowały 50 tys. $ na modernizację internatu LO pod warunkiem udostępnienia go latem dla ich młodzieży.
Witold Fałdziński z Kamiennej Góry zaliczany jest do kilku najwybitniejszych zbieraczy minerałów w Polsce.

29 sierpień 1994
Artur Zieliński zostaje wybrany burmistrzem Kamiennej Góry.

6 wrzesień 1994
Sąd ogłasza upadłość TJ "Floreta" - 235 osób traci pracę.

1996
W MTD zaczęto organizować koncerty muzyki klasycznej.
Towarzystwo Regionalne zorganizowało sesję popularnonaukową na temat pięćdziesięciolecia polskiego osadnictwa na Ziemi Kamiennogórskiej.
Powstał kamiennogórski TBS.

1 styczeń 1999
Województwo jeleniogórskie przestaje istnieć, Kamienna Góra przechodzi pod administrację województwa dolnośląskiego.

3 styczeń 1999
Utworzono Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, a pierwszym starostą został Marian Kachniarz.

maj - październik 1999
Z inicjatywy MTD w Kamiennej Górze i Krzeszowie organizuje się Koncerty Pokoju.

11 czerwiec 1999
W kamiennogórskim oddziale ZUS gościł jego prezes Stanisław Alot.

lipiec 1999
W kawiarni ,,Lotos" otwarto wystawę malarstwa Tomasza Dudy.

1 wrzesień 1999
Rozpoczęły pracę dwa gimnazja publiczne: Gimnazjum nr 1 (SP nr 5) i Gimnazjum nr 2 (ZSO).

wrzesień 1999
Na uroczystej sesji Rady Miejskiej wręczono tytuły Honorowego Obywatela Miasta Stanisławowi Sadowskiemu i księdzu Wolfgangowi Gottsteinowi z Niemiec.

grudzień 1999
W mieście gościła delegacja samorządowców i biznesmenów ze Starobielska na Ukrainie.

1999
Obchody uroczystości 750-lecia Kamiennej Góry.
Lecznica weterynaryjna otrzymuje imię Ignacego Głogowskiego.
W MTD zorganizowano wystawę prac znanego fotografika po wojnie mieszkającego w Kamiennej Górze Stefana Arczyńskiego.

2000
Spółdzielnia Mleczarska "KaMos" zajęła I miejsce w Polsce pod względem dynamiki rozwoju w branży mleczarskiej.
Powiat kamiennogórski oficjalnie uznany za zagrożony strukturalnym bezrobociem.
XVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Bobrze po raz pierwszy zaczął się prologiem w Kamiennej Górze.

3 czerwiec 2000
Dolnośląskie Klucze Sukcesu za najlepszą firmę zatrudniającą do 250 osób otzrymuj DFMW ,,Dofama" SA.

sierpień 2000
W związku z planowanym umieszczeniem w Rędzinach w stacji badawczej w sierpniu przyjechała do Kamiennej Góry prof. Zofia Fischer-Malinowska z Centrum Ekologii PAN.

wrzesień 2000
Do użytku oddano pierwszy w historii miasta kryty basen.

6 grudzień 2000
Kamiennogórski TBS wyremontował budynek po byłej SP nr 3 przy ul. T.Kościuszki i oddał do uzytku 16 nowopowstałych mieszkań.

marzec 2001
W mieście odbył się trzydniowy Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej ,,Kangur", na ktory przybyło blisko 100 harcerzy z Dolnego Śląska.

20 kwiecień 2001
Kamienna Góra podpisuje umowę partnerską z miastem Wolfenbüttel (Niemcy).

26 maj 2001
W mieście odbywa się zlot "krótkofalowców" z Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

10 czerwiec 2001
Zlikwidowano linię szynobusu z Marciszowa do Kamiennej Góry.

20 lipiec 2001
Wmurowano kamień węgielny pod budowę centrum ratowniczo-gaśniczego przy ul. Bohaterów Getta.

2001
Specjalistyczny Szpital Chorób Narządu Ruchu w Kamiennej Górze został przemianowany na Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji.
Radni powiatowi podjęli uchwałę o utworzeniu LO dla Dorosłych w ZSZ i O.
Przy Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze powołano 6-osobową grupę do zadań specjalnych.
Rada Powiatu powołała Centrum Edukacji Oświatowej.

24 październik 2003
W SM ,,KaMos" uroczyście otwarto nową halę twarożkarni, współfinansowaną przez unijny fundusz SAPARD.

styczeń 2004
Jeleniogórski Zakład Energetyczny kupuje upadłe przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze.

30 kwiecień 2004
Wejście Polski do Uni Europejskiej.

czerwiec 2004
SP nr 4 zakończyła działalność.

lipiec 2004
Kamiennogórskie Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji otrzymało prestiżowy Certyfikat Akredytacyjny.

29 sierpień 2004
Odbył się jubileuszowy XV Bieg Uliczno-Terenowy o Puchar ,,Solidarności".

listopad 2004
Do użytku oddano największą inwestycję powiatu (3,6 mln zł) halę sportową przy ZSZ i O.

3 grudzień 2004
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kamiennej Górze otrzymało jako jedna z 37 dolnośląskim firm, statuetkę i złoty certyfikat ,,Przedsiębiorstwa Fair Play".

13 grudzień 2004
Burmistrzowie Kamiennej Góry i rosyjskiego Ivanogorodu podpisują umowę partnerską.

2004
Po 18 (!) latach zakończono budowę nowego budynku SP nr 2 przy ul. Jeleniogórskiej.
,,KaMos" drugi raz zajął I miejsce w Polsce pod względem dynamiki sprzedaży w branży mleczarskiej.
W ogólnopolskim rankingu liderów o największym wzroście przychodów w latach 2001-2003 w pierwszej czwórce znalazła się kamiennogórski producent mebli firma Bo-Wa-De 2.

25 sierpień 2005
Rada Powiatu na wniosek Rady Szkoły podjęła uchwałę odbierającą ZSO imię dra A. Fiderkiewicza.

2005
,,KaMos" awansował na II miejsce w kraju wśród producentów sera pleśniowego.

29 listopad 2005
Została otwarta obwodnica Kamiennej Góry o długości 3,3 km..

30 listopad 2005
Uroczyste obchody stulecia ratusza, na które przybyły delegacje miast partnerskich.
Na Rynku odbył się koncert zespołu "Kombi".
W MTD otwarto stałą wystawę ,, Z dziejów Kamiennej Góry" i kilka dni trawała krajowa wystawa filatelistyczna.

10 luty 2006
Sąd Rejonowy skazał burmistrza Artura Zielińskiego na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata za jazdę pod wpływem alkoholu.

18 luty 2006
W kinie "Szarotka" dał występ znany kabaret "Ani Mru Mru".

19-20 luty 2006
Z Karpacza do czeskiego Zaclera na narty przez miasto przejeżdżał premier Kazimierz Marcinkiewicz.

24 luty 2006
W kinie "Szarotka" z programem kabaretowym wystąpił Jerzy Kryszak.

8-10 marzec 2006
Z okazji Dni Kamiennej Góry zorganizowano zawody strongmanów z Mariuszem Pudzianowskim na czele, koncert zespołu Blue Cafe i występ kabaretu OT.TO.

10-12 marzec 2006
Na turnieju w Olsztynie siatkarze Sudetów Kamienna Góra wywalczyli historyczny awans do II ligi.

1 kwiecień 2006
Podjęto decyzję o likwidacji zakładu "Len" SA.

kwiecień 2006
W Kawiarni i Galerii "Lotos" czynna była wystawa rysunków Henryka Tomaszewskiego.

18 lipiec 2006
Obowiązki komisaryczne burmistrza Kamiennej Góry objął Artur Mazur z Lwówka Śląskiego, mianowany przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

24 lipiec 2006
Polski para-olimpijczyk z Kamiennej Góry, Jarosław Rola, niepełnosprawny bez obu nóg, na specjalnie skonstruowanym 3-kołowym rowerze wjechał na Śnieżkę.

13 październik 2006
Rada Miejska jednogłośnie nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta dwóm kamiennogórzanom: Feliksowi Kaczmarskiemu i Tadeuszowi Niemasowi.

6 listopad 2006
Po 5 latach budowy nastąpiło uroczyste otwarcie strażnicy PSP przy ul. Bohaterów Getta.

17 listopad 2006
W MTD otwarto wystawę malarstwa Hanny Bakuły, która także spotkała się z mieszkańcami miasta.

26 listopad 2006
W drugiek turze wyborów na burmistrza zostaje wybrany Krzysztof Świątek.

5 grudzień 2006
Mieszkanka Kamiennej Góry Marzena Machałek, poseł na sejm, złożyła ślubowanie poselskie.

14 grudzień 2006
Otwarto market LIDL przy ul. Bohaterów Getta.

6 luty 2007
Pierwsza wizyta władz Kamiennej Góry w niemieckich miastach partnerskich Bitterfeld i Wolfenbüttel.

15 luty 2007
Wizyta władz czeskiego miasta partnerskiego Trutnov, na której m.in. omawiano projekt ścieżki edukacyjnej na Górze Parkowej.

2 marzec 2007
Kamienna Góra podpisuje umowę partnerską z miastem Bitterfeld Wolfen (Niemcy).

27 kwiecień 2007
Burmistrz Miasta Krzysztof Świątek wraz z prezesem Markiem Proskurą i wiceprezesem KSSEMP Szymonem Maderą wyjechali w delegację do Irlandii. W małym miasteczku Ferbane (120 km od Dublina) odwiedzili zakład firmy Wilton. Spotkali się także z przedstawicielami irlandzkich przedsiębiorców oraz Ministrem Finansów Irlandii panem Brianem Cowenem.

15 czerwiec 2007
W Kamiennej Górze i Lubawce stanęły tablice poświęcone bitwie pod Trutnovem, jaka miała miejsce w 1866 roku. Tablice to część ścieżki edukacyjnej mającej upamiętać miejsca związane z bitwą.

26 lipiec 2007
Wizyta władz miejskich w rosyjskim mieście partnerskim Ivanogorod.

19 kwiecień 2008
Dzięki uprzejmości Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, wystawa "Carl Gotthard Langhans architekt z Kamiennej Góry" trafiła do partnerskiego miasta Wolfenbüttel, gdzie została zaprezentowana w szkole, która nosi jego imię.

5 lipiec 2008
Ruszył pierwszy pociąg z Lwówka Śląskiego do Trutnova. Uruchomienie połączenia kolejowego z Czechami Trutnov - Lwówek Śląski było możliwe dzięki inicjatywie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Odbudowy Kolei na Dolnym Śląsku - do którego przystąpiła Kamienna Góra.

24 listopad 2008
Kamienna Góra przystąpiła do porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie przejęcia na rzecz samorządów, znajdujących się na terenie Województwa Dolnośląskiego linii kolejowych nr 308 Jelenia Góra-Kamienna Góra oraz 304 Mysłakowice-Karpacz, turystycznego wykorzystania przejętej infrastruktury oraz ponownego uruchomienia przewozów towarowych i pasażerskich.

3 luty 2009
W Ratuszu została zorganizowana wystawa grafik Pana Marka Kućmirowskiego.

3 kwiecień 2009
W Ratuszu odbyło sie spotkanie Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, w trakcie którego omówiono dotychczasowe działania oraz wybrano nowy zarząd. Wręczono także ordery dla zasłużonych działaczy.

8 kwiecień 2009
W mieście gości poseł na sejm RP Ryszard Zbrzyzny.

4-7 wrzesień 2009
Delegacja Rady Miasta gości na wystawie w francuskim mieście partnerskim Vierzon.

24 wrzesień 2009
Na skrzyżowaniu ulic Jeleniogórskiej i Nadrzecznej ustawiono pamiątkową tablicę upamiętniającą niemiecki hitlerowski obóz koncentracyjny, który w czasie wojny znajdował się na terytorium Kamiennej Góry.

6 październik 2009
Franciszek Kuszel otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta.

7 październik 2009
Uroczyste otwarcie parku za byłą SP nr 3 przy ul. Kościuszki. W parku oddano oświetlone mini-boisko i plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią.

22-25 październik 2009
12-osobowa delegacja z Kamiennej Góry gościła w Niemczech w Wolfenbüttel.

4 grudzień 2009
Ruszył kompleks sportowy "Moje boisko - Orlik 2012" nad kamiennogórskim zalewem. Orlik składa się z dwóch ogrodzonych boisk: większego ze sztuczną trawą do piłki nożnej i mniejszego z syntetyczną nawierzchnią dla koszykarzy i siatkarzy.

28 grudzień 2009
Przy drogach wjazdowych ustawiono tablice powitalne z nazwą, herbem i logo miejscowości. Cztery nowe "witacze" ustawiono przy ulicach Jeleniogórskiej, Legnickiej, Lubawskiej i Wałbrzyskiej. Zakończył się remont kaplicy cmentarnej kościoła Bożego Ciała. Inwestorem była Parafia Rzymsko-Katolicka św. Piotra i Pawła a dotującym Gmina Miejska Kamienna Góra.

15 marzec 2010
Ww nowo powstałej Izbie Regionalnej przy Alei Wojska Polskiego 8 można było obejrzeć wystawę poświęconą historii Kamiennej Góry. Izbę w piwnicach swojego domu powołał do życia Józef Chęć, znany kolekcjoner i miłośnik historii naszego miasta. W zbiorach znalazły się przedwojenne dowody rejestracyjne samochodów, fotografie nieistniejących już budynków, sztandar nadany przez Józefa Cyrankiewicza miejscowym działaczom PPS czy unikalne zdjęcia wnętrz zamku Kreppelhof.

12 maj 2010
Na dziedzińcu Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego odbyły się Polsko-Czeskie Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. Do zaprezentowania swojej oferty zaproszeni zostali pracodawcy z Polski i Czech.

20 czerwiec 2010
Paweł Sindrewicz, reprezentant kamiennogórskiego klubu sportowego "Relax", zdobył na mistrzostwach świata juniorów w Killenn (USA) brązowy medal w konkurencji wyciskania sztangi na ławeczce.

26 czerwiec 2010
Z okazji 250-lecia bitwy pod Kamienną Górą, określaną mianem "Pruskie Termopile 1760" nad kamiennogórskim zalewem miała miejsce rekonstrukcja tego historycznego wydarzenia w wykonaniu grupy Królewskiego Pruskiego Regimentu Piechoty Alt Kreytzen ze Świdnicy.

20 wrzesień 2010
Na dziedzińcu kamiennogórskiego Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Jednym z ważniejszych punktów sesji było wystąpienie senatora RP profesora Leona Kieresa na temat samorządności w Polsce. Po przemówieniach, wszyscy radni oraz burmistrzowie kadencji 1990 - 2010 otrzymali pamiątkowe tabliczki.

3-5 listopad 2010
W Warszawie odbywały się targi mleczarskie MLEKO-EXPO, podczas których kamiennogórska firma KAMOS została DWUKROTNIE nagodzona za ser pleśniowy CAMEN Blue.

23 listopad 2010
Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem kamiennogórskich podziemi: "Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej - Zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne"

8 luty 2011
Podpisano umowę z Euroregionem Nysa na realizacje mikro-projektu: "Podniesienie jakości usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim - wykonanie materiałów promocyjnych"

22 luty 2011
W Muzeum Tkactwa odbyła się promocja albumu "Kamienna Góra i okolice na widokówkach z XIX i XX wieku" wydanego przez kamiennogórskiego kolekcjonera Józefa Chęcia. Publikacja to wynik ponad trzydziestoletniego kolekcjonowania przez autora widokówek i zdjęć prezentujących miasto i okolice. W albumie znalazły się reprodukcje kilkuset zdjęć wzbogacone o komentarze i rys historyczny w języku polski i niemieckim.

2 marzec 2011
W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyło się spotkanie gmin i przedsiębiorstw, które w roku 2010 otrzymały tytuł "Gmina Fair Play". Marszałek województwa wręczył list gratulacyjny Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra Krzysztofowi Świątkowi. Gmina Miejska Kamienna Góra otrzymała ten tytuł m. in. za sprawne zarządzanie środkami publicznymi, dobrą współpracę władz gminy z przedsiębiorstwami, jakość i zakres ofert inwestycyjnych, tworzenie przyjaznego miejsca do pracy i życia mieszkańców.

15 kwiecień 2011
Oddano do użytku drugi kompleks boisk Orlik 2012.

25 maj 2011
W Muzeum Tkactwa otwarto Centrum Informacji Turystycznej.

12 wrzesień 2011
Wydano przewodnik "Kamienna Góra Trutnov i okolice" w ramach unijnego projektu pt. "Podniesienie jakości usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim - wykonanie materiałów promocyjnych". W przewodniku oprócz mapy znaleźć można informacje dotyczące ważniejszych zabytków Kamiennej Góry i Trutnova oraz okolic tych miast.

15 wrzesień 2011
Na rynku rozpoczął się XIX Ogólnopolski Harcerski Rajd Górski "Granica". W rajdzie wzięło udział pięćdziesięciu harcerzy z terenu całego dolnego śląska, z czego ok. 20 Kamiennej Góry.

19 wrzesień 2011
Burmistrz Miasta Kamiennej Góry uczestniczył w uroczystym poświęceniu Kościoła Cmentarnego pw. Bożego Ciała po skończonym remoncie.

3 październik 2011
Nastąpił odbiór techniczny podziemnej trasy turystycznej.

6-8 listopad 2011
Przedstawiciele Urzędu Miasta gościli z wizytą w niemieckim mieście partnerskim Wolfenbüttel.

© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©